Địa chỉ: Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh