Địa chỉ: Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017